PGB1-JP023 - Zolga - Millennium Rare

20,000₫

Mô tả

If a monster is Tribute Summoned by Tributing this card: Gain 2000 LP.

Bình luận

Sản phẩm khác