GS06-JP017 - Imperial Iron Wall

20,000₫

Mô tả

Neither player can banish cards.

Bình luận

Sản phẩm khác