GS01-JP018 - Royal Decree - Gold Rare

20,000₫

Mô tả

Negate all other Trap effects on the field.

Bình luận

Sản phẩm khác