DBSW-JP043 - Upstart Goblin

60,000₫

Mô tả

Draw 1 card, then your opponent gains 1000 LP.

Bình luận

Sản phẩm khác